Onnistu kehityskeskusteluissa

Kahdenkeskinen keskustelu | Kuva: Rodeo

Kehityskeskustelu on käytäntö, jolla vahvistetaan avointa keskustelua paitsi työn ja työorganisaation tavoitteista sekä niiden toteutumisesta, myös työntekijän pidemmän aikavälin osaamis- ja kehittymistarpeista, työurasuunnitelmista, työajoista, työkyvystä ja työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.

Kehityskeskusteluita kannattaa myös kehittää jatkuvasti ja perehdyttää sekä esimiehet että työntekijät niiden käymiseen, jotta ne vastaisivat työpaikan tarpeita.

 

Kehityskeskustelut johtamisen välineenä

Kehityskeskustelu on työntekijän ja esimiehen välinen luottamuksellinen ja vuorovaikutteinen ammatillinen keskustelu, jossa parhaimmillaan käsitellään avoimesti työhön, siinä suoriutumiseen ja kehittymiseen liittyviä asioita. Molemminpuolinen palautteen antaminen ja saaminen on tärkeä osa kehityskeskustelua.

Organisaatiopsykologi Pekka Järvinen kertaa videolla kehityskeskusteluiden perusteita sekä alaisen että esimiehen näkökulmasta.

 

Kysymyksiä työpaikalle

Ryhmä keskustelee | Kuva Arno de la ChapelleMiten työpaikallasi huolehditaan, että kehityskeskustelut onnistuvat? Miten ne ovat esimerkiksi vaikuttaneet ammatilliseen kehittymiseesi tai työpaikan toimintatapoihin?

Kysymykset kannustavat pohtimaan kehityskeskusteluita niin työntekijän, esimiehen kuin työpaikankin näkökulmasta.

Onnistu kehityskeskusteluissa -keskustelukysymykset (pdf)